Semikonduktor datasheet

38 DATASHEET

PartNoTagagawaPaglalarawan
380AJ010M14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010M16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010M18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010M20Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010NF08Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010NF10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010NF12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010NF14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010NF16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010NF18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ010NF20Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011B08Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011B10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011B12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011B14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011B16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011B18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011B20Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011M08Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011M10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011M12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011M14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011M16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011M18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011M20Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011NF08Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011NF10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011NF12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011NF14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011NF16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011NF18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ011NF20Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013B08Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013B10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013B12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013B14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013B16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013B18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013B20Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013M08Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013M10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013M12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013M14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013M16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013M18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013M20Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013NF08Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013NF10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013NF12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013NF14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013NF16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013NF18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ013NF20Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018B08Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018B10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018B12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018B14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018B16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018B18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018M08Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018M10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018M12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018M14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018M16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018M18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018NF08Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018NF10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018NF12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018NF14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018NF16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ018NF18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ019B08Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019B10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019B12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019B14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019B16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019B18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019M08Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019M10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019M12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019M14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019M16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019M18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019NF08Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019NF10Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019NF12Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019NF14Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019NF16Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ019NF18Glenair,EMI/RFI Non-Environmental Backshell
380AJ103B08Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ103B10Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ103B12Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ103B14Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ103B16Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ103B18Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ103B20Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ103B22Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ103B24Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief
380AJ103B28Glenair, Inc.EMI/RFI Non-Environmental Backshell with Strain Relief

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45